Ansökningsprocess

En ansökningsprocess med Innovayt omfattar tre olika faser.

Fas ett, Fas två, Fas tre

Alla tre faserna är väsentliga för en framgångsrik ansökning. Den första fasen innefattar en noggrann validering av kundens projektidé med hänsyn till det tilltänkta stödprogrammet, vilket är avgörande för att själva arbetet med ansökningen ska kunna påbörjas. I den andra fasen, under förberedelsen av ansökningen, är det fokus på författande av ansökningen samt rekrytering av samarbetspartners till kunden. I den tredje fasen, efter att ha avlevererat ansökningen, kan det finnas behov för stöd vid kontraktsförhandlingar och dylikt, samt till ledning och implementering av det beviljade projektet.

Innovayt bedömer alltid behovet av assistans för var enskild kund och projektidé, i var och en av de tre faserna, och presenterar ett förslag till kunden. Det här förslaget tar även de särskilda behoven hos kunden och kraven från det specifika stödprogrammet i beaktning.

Fas ett - innan ansökan

Innan själva ansökan påbörjas, valideras kundens projektidé för det valda finansieringsprogrammet.

Valideringsprocessen säkerställer att projektidén har tillräckligt mycket nyhetsvärde och är anpassad till de formella samt informella kraven som ställs inom det valda programmet. Därmed optimerar vi möjligheten att få till en ansökning som leder till beviljad finansiering, redan innan själva skrivandet av ansökningen har kommit igång.

I denna fas innefattar Innovayts aktiviteter vanligtvis ett eller flera av följande moment:

 • Programvalidering: analys av projektidéns match med programmet, särskilt med hänsyn till eventuella begränsningar i de utlysta projekttemana.
 • Regler för deltagande: analys av överensstämmelse med programmets formella krav, t ex speciella deltagarprofiler, företagsstorlek, mm.
 • Pre-validering: kontakt med den programansvariga organisationen/institutionen för att diskutera projektidén.
 • Teknikvalidering: undersökning av projektets nyhetsvärde, t ex vid eventuell involvering av externa bedömare.

Resultatet av valideringsfasen är en validerad match mellan projektidén och stödprogrammet. I händelse av en valideringsprocess som påvisar att det antingen inte är en relevant programmatch eller att där inte finns en tillfredställande innovationsnivå, kan valideringsprocessen ligga till grund för valet av ett alternativt finansieringsprogram eller för en anpassning av projektidén.

Fas två - under ansökan

I denna fas fokuserar Innovayt på att förbereda en högkvalitativ skriftlig ansökan åt kundens vägnar. Därutöver läggs fokus på att rekrytera nödvändiga samarbetspartners till kunden för projektet.

En typisk ansökan innefattar en beskrivning av en teknisk idé eller lösning, ett förslag på projektplan, beskrivning av de som ansöker, marknadsanalys och budget.

Innovayts aktiviteter i denna fas innefattar vanligtvis följande:

 • Konceptutveckling: analys av projektidé och koncept, som sedan används i den skriftliga presentationen.
 • Ansökan: skriftlig presentation av projektidén i programmets ansökningsformat.
 • Partnerskap: rekrytering och samordning av projektpartners för kundens räkning.
 • Budgetberedning.
 • Projektplan: detaljerat förslag på projektplan med aktiviteter som ska finansieras, inklusive budgetering av dessa.
 • Kvalitetssäkring: interna avstämningar och feedback under skrivprocessen.
 • Inlämning av ansökan på uppdrag av kunden.

Kundens delaktighet i denna fas beror på vald konsultmodell. Det är möjligt att outsourca hela ansökningsprocessen till Innovayt, men det är också möjligt att välja en modell där kunden själv driver processen och Innovayt assisterar på utvalda områden.

Fas tre - efter ansökan

Efter inlämnandet av ansökningen, kan det vid beviljande av finansiering uppstå behov av ytterligare stöd från Innovayt. Exempelvis vid kontraktsförhandlingar, due-diligence, samt ledning och implementering av det stöttade projektet. Typiska aktiviteter i denna fas är:

 • Avtals- och kontraktsförhandlingar: diskussion om projekt implementation med bidragsmyndigheten och projektpartners, där t ex immateriella rättigheter, distribution och flödet av bidragsfinansiering diskuteras.
 • Kontraktsformulering: beredning av skriftliga kontrakt med bidragsmyndighet/programansvarig och mellan projektpartners.
 • Projektanpassning: anpassning av projektbeskrivning till följd av krav från programansvariga, efter utvärdering av projektansökningen.
 • Projektledning av det beviljade projektet.

Medan Innovayt vanligtvis utför de flesta av aktiviteterna inom validerings- och ansökningsfasen, kan vi i enlighet med avtal också stödja kunden i ett eller flera av de ovannämnda aktiviteterna.

Berätta om ditt projekt
Har du en relevant idé? Kontakta oss gärna för att diskutera dina möjligheter.
Thomas Elmbæk Knudsen telmbaek@innovayt.eu +45 25 28 63 61

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71