Søknadsskriving med Innovayt

En søknadsprosess hos Innovayt består av tre forskjellige faser.

Fase enFase toFase tre

Alle tre trinn er avgjørende for en vellykket prosess. I den første fasen, før det faktiske arbeidet med søknaden begynner, pågår et viktig arbeid med å validere kundens prosjektidee for det valgte programmet. I den andre fasen, under selve søknadsprosessen, er fokuset å skrive, i tillegg til å rekruttere partnere til kunden der det er relevant. I den tredje fasen, etter at søknaden er sendt inn, kan det være behov for støtte i kontraktsforhandlinger, i tilleggg til styring og implementering av prosjektet.

For en ny kunde- og prosjektidee vil Innovayt alltid vurdere behovet for impementering av de tre fasene og legge frem et forslag til en løsning som tar hensyn til kundens spesifikke ressurser og behov samt kravene som stilles av selve programmet.

Fase en - før du søker

Før det faktiske arbeidet med søknaden begynner, blir kundens prosjektidee validert for det valgte programmet. Valideringen sikrer at prosjektideen har de nødvendige kriteriene og møter de formelle og uformelle kravene som stilles til prosjekter under programmet. Dette optimaliserer muligheten for suksess allerede før selve skrivingen av søknaden starter.

Innovayts aktiviteter i denne fasen inkluderer vanligvis ett eller flere av følgende faktorer:

 • Validering av program: Analyse av prosjektidéen i samsvar med programmet, inkludert mulige begrensninger i tilbudte prosjekttemaer
 • Deltakelsesregler: Analyse i samsvar med kravene til programformatet, inkludert krav til spesielle deltakertyper, firma størrelse etc.
 • Kontakt med programeiere der det er relevant (forhåndsvalidering)
 • Teknologi validering: Undersøkelse av prosjektets innovasjonsnivå, muligens gjennom involvering av eksterne sensorer der det er relevant

Resultatet av valideringsfasen er et samsvar mellom prosjektideen og programmet. Dersom valideringen peker på at det enten ikke errelevant programmatch eller at det ikke er tilfredsstillende innovasjonsnivå i forhold til program- krav og forventninger, kan valideringsfasen derimot føre til at vi for eksempel foreslår et annet program, eller tilpasser prosjektideen.

Fase to - under søknaden

I denne fasen er fokuset på Innovayts utarbeidelse av en skriftlig søknad av høy kvalitet på vegne av kunden. I tillegg ligger fokuset i den grad det er nødvendig i å rekruttere partnere til prosjektet.

En typisk søknad inkluderer beskrivelse av en teknologisk ide eller løsning, et forslag til et arbeidsprogram for prosjektet, samt beskrivelser av søkere, markedsforhold og budsjett.

Innovayts aktiviteter i denne fasen inkluderer vanligvis følgende:

 • Konseptutvikling: Analyse av prosjektidee og konsepter til skriftlig presentasjon
 • Bruksområde: Skriftlig presentasjon av prosjektideen I programmets søknadsformat
 • Partnerskap: rekruttering og styring av prosjektpartnere for kunden
 • Budsjett forberedelse
 • Arbeidsprogram: Detaljer om forslag til arbeidsplan med aktiviteter som skal støttes, inkludert et budsjett for en arbeidsplan
 • Kvalitetssikring: Underveis vurdringer av den skriftelige prosessen som sikrer kvalitet
 • Innlevering av søknaden på vegne av kunden

Kundens involvering i denne fasen avhenger av hvilken modell som er valgt. Det er mulig å outsource hele søknadsprosessen til Innovayt, og det er mulig å velge en modell der kunden kjører prosessen selv og hvor Innovayt kun bistår på utvalgte områder.

Fase tre - etter søknaden

Etter du har sendt inn søknaden, og fått en positiv tilbakemelding til støtte eller investering kan det i noen tilfeller være nødvendig med støtte i kontraktsforhandlinger, forhåndsarbeid samt styring og gjennomføring av det støttede prosjektet. De typiske aktivitetene i denne fasen er:

 • Kontraktsforhandling: Diskusjoner om prosjektgjennomføring med programeieren og eventuelle prosjektpartnere, for eksempel med hensyn til patenter, kunnskap og støttebetalinger
 • Kontraktsformulering: Utarbeidelse av skriftlige kontrakter med programeier og prosjektpartnere
 • Prosjekttilpasning: Endringer i prosjektbeskrivelsen som et resultat av krav fra programeier etter evaluering av prosjektsøknad
 • Prosjektledelse av prosjektet

Innovayt kan ved avtale, eller som en del av en forpliktelse til en gitt søknad, støtte kunden i disse aktivitetene.

Fortell om prosjektet ditt

Har du en relevant idé, så kan du kontakte oss for å diskutere muligheterne.

Margarida Martins
Country Manager Norway

mmartins@innovayt.eu
Phone: +351 913 358 526

 

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71