PES 2020 - Prosjektetableringstøtte rettet mod H2020

PES2020 er ett av flere virkemidler i Forskningsrådet som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020 og oppnå økt retur i form av prosjektfinansiering fra H2020 til norske søkere.
PES 2020

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra bedrifter, forskningsinstitutter, universiteter, høyskoler, regionale helseforetak, bransjeorganisasjoner og andre som er kvalifiserte til å delta i et prosjektforslag rettet mot H2020.

Kommersielle muligheter

Ordningen skal gi norske bedrifter og forskningsinstitusjoner tilgang til europeisk forskning ved samfinansiering av potensielle norkse deltakeres ressurskrevende og forberedende arbeid på EU-søknader.

Økonomiske forhold

Støtten fra Forskningsrådet kan maksimalt utgjøre 50 % av påløpte kostnader til EU-søknaden. Støttebeløpene varierer i forhold til søkers rolle, budsjett, antall norske aktører og prosjekttype. Støtte kan dekke reise- og mødekostnader, innkøp av ekstern assistanse og rådgivning, og timakostnader.

Høyeste støttebeløp pr. nettverk er 500.000 MNOK hvor deltakende bedrifter har muglighet at kunne få dekket opp til 50 % av sine kostnader. Øvrige deltakere vil kunne få dekket 100 % av sine utgifter.

Budsjettet for 2015 er på 60 MNOK, derav skal 5 MNOK benyttes til egen utlysning av posisjoneringsstøtte.

Aktivitetstyper: Søknader

Krav til søknader

Du kan søke om PES-støtte dersom du skal delta i en Horisont 2020-søknad og kommer fra et norsk universitet, en høyskole, et forskningsinstitutt, en bedrift eller en interesseorganisasjon, blant annet. Universiteter, institutter, høyskoler og regionale helseforetak som deltar i mange EU-søknader skal søke om en årlig rammebevilgning.


Kommende frister for PES 2020NO
PES 2020
31-12-2019
SMB // Store Bedrifter // Offentlige Institusjoner
Call Topic
Support to Norwegian participation in Horizon 2020 - Financial support to proposal writing.
Type of activity
R&D

Se også de neste sidene

Løpende frist
Programmets hjemmeside