IPN – Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN, tidligere BIA) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Formålet med støtteordningen er å stimulere bedrifter til merinvesteringer i FoU som kan bidra til innovasjon og derved muligheter for bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedriftene.

Støttebeløp

Bedrifter kan søke om inntil 50 prosent støtte av sine budsjetterte prosjektkostnader. Prosjekter må ha et omfang som gir grunnlag for å søke om minst 2 mill. kroner i støtte. Forskningsrådets støtte til et prosjekt vil maksimalt kunne være 16 mill. kroner.

Type aktivitet: R&D

Krav til søknader

Søker må være en bedrift som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter kan også stå som søker.

Bedriftene som deltar i prosjektet må ha behov for ny kunnskap eller ny teknologi for å kunne lykkes med innovasjonen. Kunnskapen og teknologien skal utvikles gjennom FoU-aktiviteter i prosjektet med bruk av anerkjent metodikk for forsknings- og utviklingsarbeid.

Prosjektansvarlig bedrift eller samarbeidende bedriftspartnere i prosjektet kan engasjere forskningsorganisasjoner (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter) eller andre uavhengige leverandører av FoU-tjenester til å utføre FoU-oppdrag og bistå med kvalitetssikring.

Prosjektet skal ha et omfang og en faglig risikoprofil som tilsier at bedriftene ikke vil gjennomføre prosjektet uten offentlig støtte.

Prosjektet må inneholde klare mål og en konkret plan for gjennomføring av FoU-aktivitetene i prosjektet og for utnyttelse av disse prosjektresultatene.

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 22 95 85 00