Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

EUDP støtter udvikling og demonstration af nye innovative energiteknologier. Formålet er, at fremme en effektiv anvendelse af energi og bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050. Samtidig skal projekterne udvikle danske erhvervspotentialer til gavn for vækst og beskæftigelse.
EUDP

EUDP er et velegnet støtteprogram til virksomheder, som enten opererer indenfor energisektoren eller med klare energi-applikationer, og som ønsker at udvikle og demonstrere nye produkter og processer med et anseligt markedspotentiale og positive energieffekter hos slutbrugere. Projektideer bør være relativt tæt på marked og primært kræve demonstrationsaktiviteter, inden de er klar til markedslancering.
 
Ansøgninger til EUDP kan omfatte:
  • Demonstration – projekter der foretager en eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode under virkelighedsnære forhold med henblik på efterfølgende markedsintroduktion.
  • Udvikling – aktiviteter hvor demonstration giver anledning til yderligere udvikling før markedsintroduktion.
Kommercielle muligheder
Mulighed for stærkere markedsposition, der er med til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Der lægges derfor i vurderingen af ansøgninger vægt på, at private virksomheder deltager med henblik på den efterfølgende kommercialiseringsproces.
 
Økonomiske forhold
EUDP-støtte gives efter EU’s statsstøtteregler. Den typiske EUDP-støttesats til små og mellemstore virksomheder er 60 procent for udviklings- og demonstrationsprojekter. Der tilstræbes en samlet egenfinansiering for EUDP-projekter på mindst 50 procent.
 
EUDPs aktivitetstyper:R&D, Demonstration.
 
Krav til EUDP ansøgninger 
EUDP-evalueringskriterierne lægger særligt vægt på flg.:
  • Energimæssige og teknologiske forhold: Bl.a. projektets relevans og potentiale i forhold til programmets formål; at der i projektet sker en innovativ teknologisk udvikling i forhold til eksisterende teknologier; at projekterne er velafgrænsede og teknisk gennemførlige.
  • Kommercielle forhold: Bl.a. at projektet dækker et markedsmæssigt behov og har et veldefineret kundesigte; økonomisk vækstpotentiale og udsigt til et konkurrencedygtigt produkt; at projektet har en klar involvering af private virksomheder, der vil kommercialisere projektets resultater.
  • Organisering, samarbejde og videndeling: Bl.a. at alle relevante kompetencer inddrages i projektet; at deltagere indgår fra alle relevante dele af værdikæden; samt at projektet bidrager til videndeling gennem klare formidlingsplaner.

Kommende deadlines for EUDP