Ansøgningsforløb

Et ansøgningsforløb hos Innovayt omfatter tre forskellige faser.

Fase etFase toFase tre

Alle tre faser er væsentlige for et succesfuldt forløb. I den første fase, før selve arbejder med ansøgningen påbegynde, pågår et vigtigt arbejde med validering af kundens projektidé til det valgte program. I anden fase, under selve ansøgningens-udarbejdelsen, er fokus på skrivning foruden rekruttering af partnere til kunden. I den tredje fase, efter aflevering af ansøgningen, kan der være behov for støtte til kontraktforhandlinger mv. samt til ledelse og implementering af det støttede projekt.

Til en given kunde og projektidé vil Innovayt altid vurdere behovet for assistance i de tre faser og præsentere et forslag til opgave løsning, det tager bestik af kundens konkrete ressourcer og behov såvel som de krav, der stilles af det ansøgte program.

Fase 1 - Før ansøgning

Før selve arbejdet med ansøgningen påbegyndes, valideres kundens projektidé til det valgte program. Valideringen sikrer, at projektideen har den fornødne nyhedsværdi og er tilpasset de formelle og uformelle krav, der stilles til finansierede projekter under programmet. Dermed optimeres muligheden for at opnå succes, allerede inden selve skrivningen af ansøgningen går i gang.

Innovayts aktiviteter i denne fase omfatter typisk en eller flere af følgende:

 • Program-validering: Analyse af projektideens match med programmet, herunder evt. begrænsninger i udbudte projekttemaer
 • Deltagelsesregler: Analyse af overholdelse af programmets formkrav, herunder fx krav om særlige deltagertyper, virksomhedsstørrelse etc.
 • Kontakt til programejere (præ-validering)
 • Teknologivalidering: Undersøgelse af projektets nyhedsværdi, evt. ved inddragelse af eksterne bedømmere

Resultatet af valideringsfasen er et valideret match mellem projektideen og programmet. Hvis valideringen derimod påpeger, at der enten ikke er et relevant programmatch, eller at der ikke er tilfredsstillende innovationshøjde, kan valideringsfasen føre til fx valg af et alternativt finansieringsinstrument eller til tilpasning af projektideen.

Fase 2 - Under ansøgningen

I denne fase ligger fokus i Innovayts arbejde på udarbejdelse af en skriftlig ansøgning af høj kvalitet på vegne af kunden. Derudover ligger fokus i fornødent omfang på rekruttering af partnere til projektet.

En typisk støtteansøgning omfatter en beskrivelse af en teknologisk idé eller løsning, et forslag til arbejdsprogram for det støttede projekt, samt beskrivelser af ansøgerne, markedsforhold og budget.

Innovayts aktiviteter i denne fase omfatter typisk de fleste af følgende aktiviteter:

 • Konceptudvikling: Analyse af projektidé og koncepter til skriftlig præsentation
 • Ansøgning: Skriftlig fremstilling af projektideen i programmets ansøgningsformat
 • Partnerskab: rekruttering og håndtering af projektpartnere til kunden
 • Budgetudarbejdelse
 • Arbejdsprogram: Detaljering af forslag til arbejdsplan med aktiviteter, der ønskes støttet, herunder budgettering af arbejdsplan
 • Kvalitetssikring: Interne reviews undervejs i skriveproces til sikring af kvalitet
 • Aflevering af ansøgning på vegne af kunden

Kundens involvering i denne fase afhænger af den valgte konsulentmodel. Det er muligt at outsource hele ansøgningsprocessen til Innovayt, ligesom det er muligt at vælge en model, hvor kunden selv driver processen, og hvor Innovayt alene assisterer på udvalgte områder.

Fase 3 - Efter ansøgning

Efter aflevering af ansøgningen kan der, når et positivt tilsagn om støtte eller investering er givet, i visse tilfælde være behov for støtte til kontraktforhandlinger, due-diligence samt til ledelse og implementering af det støttede projekt. De typiske aktiviteter i denne fase er:

 • Kontraktforhandling: Drøftelser af projektimplementering med programejer og evt.  projektpartnere, fx mht. patenter, bagvedliggende know-how og støtteudbetalinger
 • Kontraktformulering: Udarbejdelse af skriftlige kontrakter med programejer og projektpartnere
 • Projekttilpasning: Ændringer i projektbeskrivelse som følge af krav fra programejer efter evaluering af projektansøgningen
 • Projektledelse af det støttede projekt

Innovayt kan efter særlig aftale, eller som led i et fuldt engagement om en given ansøgning, støtte kunden i disse aktiviteter.

Fortæl om dit projekt
Har du en relevant idé, så kontakt os gerne til en snak om dine muligheder.

Thomas Elmbæk Knudsen

telmbaek@innovayt.eu
Phone: +45 25 28 63 61

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71